Relacje z poprzednich edycji
19-20 października 2017, Warszawa, UWAGA Warsztat 20.X. - wyprzedany - II termin warsztatu - 30.X.2017
Prawo Pracy 2017/2018
Kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018
Program Warsztatu

Dzień 2, 20 października 2017 - miejsca wyprzedane; II termin - 30 października 2017 - 20 miejsc

Czas pracy 2017/2018 Teoria oraz praktyka planowania i rozliczania czasu pracy, planowane zmiany w 2018 r.
Prowadząca: Monika Frączek

W trakcie warsztatu omawiane będą te zagadnienia czasu pracy, które cały czas budzą wątpliwości i sprawiają trudności w ich realizacji w praktyce.

Warsztat ma na celu uporządkowanie wiedzy posiadanej przez jego uczestników, a także zapoznanie z wykładnią (w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy) i orzecznictwem sądowym, w tym najnowszym, dotyczącym m.in. zdaniowego czasu pracy.

W trakcie omawiania zasad prawidłowego wyliczania wymiaru czasu pracy pracownika przypomniane zostanie, jak prawidłowo należy postąpić, gdy święto przypada w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy. W tym roku 11 listopada przypada w sobotę, która u większości pracodawców wyznaczona jest jako tego typu dzień wolny.

Warsztat poświęcony będzie również omówieniu rozwiązań prawnych, które umożliwiają pracodawcom bardziej elastyczne planowanie czasu pracy, takich jak ruchomy czas pracy i przedłużony okres rozliczeniowy. Wskazane zostaną sposoby wprowadzenia tych rozwiązań u danego pracodawcy i zaprezentowane wzory konkretnych postanowień.

Znaczna część warsztatu zostanie przeznaczona na przybliżenie tematyki związanej z prawidłowym działaniem w sytuacji, gdy pracownik nie pracował dokładnie tak, jak zostało to zaplanowane ale zostawał w pracy po godzinach, był wzywany wcześniej albo w dniu wolnym, dyżurował, szkolił się albo odbywał podróż służbową.

Uczestnicy warsztatu będą mogli ocenić też, czy prawidłowo ewidencjonują czas pracy pracowników, czy stosowane przez nich karty ewidencji czasu pracy i listy obecności są prowadzone poprawnie oraz dowiedzieć się o skutkach nieprawidłowości w tym zakresie.

8.45 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 10.30

I. Pojęcie czasu pracy w prawie pracy – aspekt praktyczny,
  II. Dostępne systemy i rozkłady czasu pracy pracownika, z omówieniem poszczególnych systemów czasu pracy i wskazaniem ich przydatności dla danego pracodawcy,
III. Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe czasu pracy oraz możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, w tym:

 • zasady przedłużania okresu rozliczeniowego,
 • rola Państwowej Inspekcji Pracy w procesie przedłużania okresu rozliczeniowego,
 • przykładowe postanowienia Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego,


IV.  Obowiązek poprawnego wyliczenia wymiaru czasu pracy oraz zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem:

 • wpływu świąt przypadających w innym dniu tygodnia niż niedziela na wymiar czasu pracy pracownika, zasady poprawnego postępowania ze względu na święto przypadające w sobotę 11 listopada br.),
 • wpływu nieobecności pracownika w pracy na jego wymiar czasu pracy,

V. Obowiązek planowania pracy pracownika w granicach doby pracowniczej, w tym:

 • możliwość stosowania ruchomego czasu pracy,
 • rodzaje ruchomego czasu pracy,
 • zasady, w oparciu o które pracownik może być objęty ruchomym czasem pracy,
10.30 - 10.45

PRZERWA

10.45 - 12.15

VI. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w szczególności:

 • możliwość planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych - tzw. cząstkowe rozkłady (harmonogramy) czasu pracy,
 • zasady podawania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy do wiadomości pracowników,
 • przypadki, w których dopuszczalne jest dokonanie przez przełożonego zmiany rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracownika,

VII.  Praca w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w możliwości wydania polecenia takiej pracy:

 • w odniesieniu do pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich oraz pracowników niepełnosprawnych,
 • ze względu na limit godzin nadliczbowych wykonywanych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,

VIII. Konieczność zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika, w tym:

 • rodzaj pracy nadliczbowej, w przypadku której możliwe jest naruszenie okresu odpoczynku,
 • szczególne obowiązki związane z zaistnieniem takiej sytuacji - obowiązek zapewnienia równoważnego okresu odpoczynku do końca okresu rozliczeniowego,

IX. Przypadki, gdy praca pracownika po godzinach nie jest pracą nadliczbową, ze szczególnym uwzględnieniem odpracowania wyjścia prywatnego, X. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

 • wysokość wynagrodzenia za pracę przekraczającą normy czasu pracy,
 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
 • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
 • poprawne ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę nadliczbową,
 • ryczałt za pracę nadliczbową – możliwość przyznania, zasady poprawnego ustalenia kwoty ryczałtu, zasady wypłacania ryczałtu,
12.15 - 13.00

LUNCH

13.00 - 14.30

XI. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • wysokość wynagrodzenia pracownika w miesiącu (okresie rozliczeniowym), w którym przepracował więcej dni niż wynikało z rozkładu (harmonogramu) czasu pracy,

XII. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w szczególności:

 • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
 • ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,

XIII. Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, w tym:

 • przypadki, gdy taki pracownik będzie pracował w godzinach nadliczbowych,
 • zasady rozliczania i rekompensowania pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu,

XIV. Zasady rekompensowania pracy w porze nocnej, dodatek za pracę w porze nocnej,

XV. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

14.30 - 14.45

PRZERWA

14.45 - 16.00

XVI. Dyżur pracownika – zasady rekompensowania dyżuru, ograniczenia w czasie trwania dyżuru, XVII. Podróż służbowa pracownika, z uwzględnieniem:

 • zasad zaliczania albo niezaliczania czasu jechania w podróży służbowej do czasu pracy, odrębności dotyczących zaliczania czasu jechania do czasu pracy w odniesieniu do tzw. pracowników mobilnych,
 • równoważnego okresu odpoczynku pracownika, który odbył podróż służbową w porze nocnej,

XVIII. Udział pracownika w kursach lub szkoleniach w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem:

 • kwalifikowania szkoleń jako podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • postępowania w odniesieniu do szkoleń odbywanych poza czasem pracy, w tym także w dniu wolnym,

XIX. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym:

 • planowana od 1 czerwca 2018 r. zmiana okresu przechowywania kart ewidencji czasu pracy,
 • znaczenie ewidencji czasu pracy w przypadku dochodzenia przez pracownika roszczeń ze stosunku pracy związanych z czasem pracy,
 • karta ewidencji czasu pracy, a lista obecności (informacje, których nie wolno zaznaczać na liście obecności).
16.00 - 16.05

ZAKOŃCZENIE  SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni