Relacje z poprzednich edycji
16-17 listopada 2017, Poznań
Prawo Pracy 2017/2018
Kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018, czas pracy pracowników zadaniowych
Program II Warsztatu

Dzień 2, 17 listopada 2017

Jak przygotować dział kadr do stosowania od 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO/GDPR)?
Prowadzący: Przemysław Zegarek

Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom działów personalnych praktycznej wiedzy umożliwiającej podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych w instytucjach, które reprezentują. Dodatkowo uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowego obowiązku ustawowego, nakazującego aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby przeszkolone z przedmiotowej tematyki.

Podczas szkolenia wskazane zostaną już zmiany w dziedzinie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

9.00 - 9.05

Rejestracja uczestników

9.05 - 10.30

I. Wprowadzenie

 • dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? - krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych,
 • jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
 • RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
 • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO)

II. Podstawowe pojęcia

 • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO? - zmiany w podstawowych definicjach - nowe definicje i terminy w RODO - Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice
10.30 - 10.45

PRZERWA

10.45 - 12.15

III. Legalność przetwarzania danych osobowych

 • Zasady przetwarzania danych w RODO – o czym musimy pamiętać przetwarzając dane pracowników czy potencjalnych pracowników?
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem regulacji dot. udzielania zgody  w tym wyrażenia zgody przez dziecko
 • Powierzenie przetwarzania danych

IV. Świadomość przetwarzania danych osobowych

 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
 • Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji
12.15 - 13.00

LUNCH

13.00 - 14.30

V. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

 • Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych) – jak chronić dane w działach kadr?
 • Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych) – jak chronić dane w działach kadr?
 • Ocena skutków dla ochrony danych. Zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora.
 • Certyfikacja i kodeksy postępowanie. Rejestrowanie czynności przetwarzania

VI. Obowiązki względem Regulatora

 • Zgłaszanie IODa. Zgłaszanie IODb.
 • Zgłaszanie incydentów.
 • Konsultowanie innowacyjnych procesów na danych z regulatorem.
 • Uwzględnianie wytycznych i zaleceń
14.30 - 14.45

PRZERWA

14.45 - 16.00

VII. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Nowe treści obowiązków informacyjnych – o czym informować kandydatów do pracy i pracowników?
 • Pozostałe prawa, np.:
  • wycofanie zgody
  • przenoszenie danych
  • prawo do bycia zapomnianym
  • prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)
  • prawo do sprostowania
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do sprzeciwu
 • Tryby korzystania z praw
16.00 - 16.05

ZAKOŃCZENIE  SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni