Relacje z poprzednich edycji
16-17 listopada 2017, Poznań
Prawo Pracy 2017/2018
Kluczowe nowelizacje 2017 oraz planowane zmiany w 2018, czas pracy pracowników zadaniowych
Program I Warsztatu

Dzień 2, 17 listopada 2017

Jak poprawnie zatrudnić i zwolnić pracownika? - wybrane aspekty, nowe przepisy i planowane zmiany w 2017r.
Prowadzący: Piotr Ciborski

W ramach warsztatu poznają Państwo zgodny z Kodeksem Pracy proces zatrudnienia jak i zwolnienia pracownika. Przybliżymy ostatnie i planowane zmiany w przepisach, wskażemy pułapki oraz korzyści wynikające z tych zmian. Odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości, usystematyzujemy wiedzę, którą Państwo już posiadają tak by ułatwić Państwu poruszanie się w skomplikowanych przepisach.

9.30 - 9.35

Rejestracja uczestników

9.35 - 11.00

I. Doświadczenia po półtorarocznym stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę:

 • maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem;
 • odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony;
 • możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP;
 • umowy na czas określony obowiązujące od dnia 22 lutego 2016 r.;
 • zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony;
 • wypowiadanie umów na zastępstwo;
 • konieczność aneksowania umów pracę i aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia;
 • zawieranie z danym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny;
 • możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenia, z obowiązku świadczenia pracy.
11.00 - 11.15

PRZERWA

11.15 - 12.45
 • Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.
 • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowe „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Zakaz dyskryminacji przy rekrutacji pracowników.
 • Ustanie zatrudnienia wskutek porozumienia stron: a. zasady przeprowadzenia; b. forma dokumentowania.
12.45 - 13.30

LUNCH

13.30 - 14.45

Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia z winy pracownika, umowę o pracę:

a. dokumentowanie uchybień w pracy pracownika (orzecznictwo SN); b. przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie i kryterium doboru do zwolnienia; c. konsultacja ze związkiem zawodowym – uchwała składu 7 sędziów SN; d. rola kierownika komórki organizacyjnej i obowiązek jego współpracy z działem personalnym; e. ochrona danych osobowych przy wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę – poglądy GIODO; f. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, jak przeprowadzić; g. czy obiegówka jest dopuszczalna.

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego:

a. obliczanie okresu zasiłkowego; b. czy świadczenie rehabilitacyjne chroni pracownika; c. współdzielenie ze związkiem zawodowym.

Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę na skutek tzw. porozumienia pomiędzy zakładami.?

14.45 - 15.00

PRZERWA

15.00 - 16.00
 • Konieczność współdziałanie ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych w świetle orzecznictwa SN; propozycje zmiany ustawy o związkach zawodowych.
 • Ochrona przedemerytalne obecnie i od 1 października 2017 r.
 • Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem – od 1 lipca 2017 r.
 • Projekt zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie składania oświadczeń woli w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2017 r.
16.00 - 16.05

ZAKOŃCZENIE  SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni