Relacje z poprzednich edycji
23-24 maja 2019, Poznań
Prawo pracy w 2019 r.
Zmieniające się przepisy w świetle obowiązków i praw pracodawcy
Program II Warsztatu
Dzień 2, 24 maja 2019
"Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r."
Prowadząca: Kalina Kaczmarek

Szkolenie poświęcone tematyce czasu pracy w ujęciu praktycznym, porządkujące zasady prawidłowego zarządzania czasem pracy w firmie, jego planowania i rozliczania, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu.

Cel szkolenia

Uzyskanie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy. Przekazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów o czasie pracy oraz sposobów na ich uniknięcie a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z czasem pracy zgłaszanych przez uczestników. Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy i prowadzenia dokumentacji – ewidencji czasu pracy po zmianach od 01.01.2019r.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • nabycie wiedzy o regułach zarządzania czasem pracy u pracodawcy, ze szczególnym wskazaniem na zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy,
 • zdobycie umiejętność właściwej oceny rozwiązań dotyczących czasu pracy i ich prawidłowego wyboru dla efektywnego gospodarowania czasem pracy pracowników,
 • uzyska odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów o  czasie pracy i przyjętych we własnej firmie rozwiązań w tym zakresie,
 • nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

09.00 – 09.05

Rejestracja uczestników

09.05 – 10.30

 1. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 roku
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika?
 • Jak powinna wyglądać lista obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać?
 • Konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 • Konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną;
 • Ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych;
 • Ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru;
 • Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy;
 • W jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne?
 • Przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności?

 

 1. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy
 • Czas pracy – definicja (okresy zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki);
 • Słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy);
 • Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy;
 • Dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy);
 • Okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia;
 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy;
 • Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
 • Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy;
 • Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.);
 • Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?

10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

10.45 – 12.15

 1. Planowanie czasu pracy
 • Indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania;
 • Elastyczna organizacja czasu pracy:

– rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania,

– ruchomy rozkład czasu pracy,

– kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy,

– jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy,

– rozkłady indywidualne.

 • Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
 • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
 • Ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach;
 • Zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania;
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
 • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
 • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?
 • Dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania).

12.15 – 13.00

Przerwa na lunch

13.00 – 14.30

 1. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
 • Dopuszczalność zatrudniania pracownika poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:

– praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,

– jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym?

– w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny?

– dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie?

– czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?

– czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić?

– ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi?

– praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny);

– w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?

– czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?

– jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?

– kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?

– jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?

– jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?

– kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?

– na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?

– zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy.

 • Ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika.

14.30 – 14.45

Przerwa na kawę

14.45 – 16.00

 1. Rozliczanie czasu pracy pracownika
 • Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta);
 • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania;
 • Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy;
 • Czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania;
 • Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy;
 • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej?
 • Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki.
 1. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie;
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania).

16.00 – 16.05 

Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

KALINA KACZMAREK

Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem, prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni
Zapisz się już teraz

Kliknij w link i wypełnij krótki formularz.

Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, w wiadomości e-mailowej.

ZAPISZ SIĘ NA KONGRES