Relacje z poprzednich edycji
21-22 marca 2019, Warszawa
Prawo pracy w 2019 r.
Nowelizacje przepisów wyzwaniem dla pracodawców
Program I Warsztatu
Dzień 2, 22 marca 2019
"Od zatrudnienia do zwolnienia – dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem RODO oraz zmian od 1.01.2019 r."
Prowadzący: Piotr Wojciechowski

Warsztaty przeznaczone dla osób zajmujących się zatrudnianiem i rozwiązywaniem umów o pracę w organizacji. W czasie warsztatów przejdziemy przez cały proces zatrudnienia pracownika od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. Omówimy i wskażemy praktyczne rozwiązania w zakresie dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach. Praca ze słuchaczami odbywać się będzie wyłącznie na specjalnie przygotowanych dokumentach ćwiczeniowych, tak aby każdy ze słuchaczy praktycznie uczestniczył w analizowanych procesach i nabył umiejętności sporządzania i wypełniania dokumentów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

08.45 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 10.30

 1. Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem pracy na dokumencie – zasady sporządzania zgód kandydatów na przetwarzanie danych.
 • Zasady przechowywania CV kandydatów do pracy na bieżącą i przyszłe rekrutacje do pracy;
 • Aspekty prawne przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych;
 • Aspekty prawne informowania kandydatów o wynikach postępowań rekrutacyjnych.
 1. Decyzja o zatrudnieniu:
 • Rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, proponowane wynagrodzenie za pracę;
 • Data sporządzenia umowy a data zatrudnienia – różnice prawne.

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę

10.45 – 12.15

 1. Pierwsze obowiązki wobec nowo zatrudnionego pracownika: zasady przeprowadzania badań
  i szkoleń bhp.
 • Analiza prawna zmian w zakresie szkoleń bhp;
 • Zasady przeprowadzania badań lekarskich i gromadzenia dokumentacji związanej z tymi badaniami.

12.15 – 13.00 Przerwa na lunch

13.00 – 14.30

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od a do z. Podział akt osobowych, prowadzenie innych dokumentów z zakresu czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i rodzicielskich (stan prawny na 2019 r.).
 • Podział akt osobowych na 4 części;
 • Zasady prowadzenia indywidualnej dokumentacji pracowniczej: dokumenty związane
  z czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi, wynagrodzeniami i bhp;
 • Wytyczne prawne związane z elektronizacją dokumentacji.

14.30 – 14.45 Przerwa na kawę

14.45 – 16.00

 1. Proces rozwiązywania umów o pracę:
 • Podjęcie decyzji o trybie rozwiązania umowy o pracę;
 • Przygotowanie dokumentacji – praca na dokumencie;
 • Przeprowadzenie spotkania;
 • Sporządzenie świadectwa pracy.

16.00 – 16.05

Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Program warsztatu może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy.

W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni
Zapisz się już teraz

Kliknij w link i wypełnij krótki formularz.

Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, w wiadomości e-mailowej.

ZAPISZ SIĘ NA KONGRES