Relacje z poprzednich edycji
21-22 marca 2019, Warszawa
Prawo pracy w 2019 r.
Nowelizacje przepisów wyzwaniem dla pracodawców
Wypełnij formularz i zgłoś uczestnictwo w kongresie

UWAGI

Uczestnictwo płatne.

Uczestnictwo będzie potwierdzone przez Organizatora zwrotnym e–mailem.

Cena kongresu obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały w formie elektronicznej.

Cena warsztatu obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały szkoleniowe.

Dane zgłaszającego

Jestem klientem Most Wanted!

Dane osoby zgłaszającej

Zgoda na wysłanie faktury drogą elektroniczną

TAK, proszę wysłać na adres e-mail:
NIE, proszę wysłać na adres:
* Osoba zgłaszająca oświadcza, iż posiada stosowne upoważnienie do zgłoszenia wskazanych uczestników szkolenia, w tym do przekazania ich danych osobowych. Jednocześnie oświadcza, iż podane dane są prawdziwe.

Dane uczestnika


Konferencja 490 zł
    
Warsztat I DOKUMENTACJA 690 zł
    
Warsztat II CZAS PRACY 690 zł
    
Koszt udziału w wydarzeniu: 0 +VAT
Oświadczam, że szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm.) – koszt szkolenia zostanie zwolniony z VAT

Wysłanie formularza zgłoszeniowego online, drogą elektroniczną bądź faksem jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. a Zgłaszającym, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Przesyłając formularz, Zgłaszający akceptuje treść Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach, który jest nieodłączną częścią formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy Zgłaszający jest osobą fizyczną, rejestrującą się na Wydarzenie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zw. dalej Konsumentem), treść Regulaminu zostaje mu przesłana na podany adres mailowy. Warunkiem dokonania zgłoszenia przez Konsumenta jest zaakceptowanie treści Regulaminu w wiadomości zwrotnej.

Prosimy dokonać wpłaty wyżej wymienionej kwoty i przesłać kopię dowodu wpłaty nie później niż na 14 dni przed terminem kongresu/warsztatu, podając w treści przelewu nazwę firmy, termin i nazwę konferencji/warsztatu. Należność prosimy wnieść na konto bankowe Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. nr 71 1140 1010 0000 5571 0600 1001, prowadzone przez mBank. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału. Bezkosztowa anulacja udziału jest możliwa w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia kongresu/warsztatu poprzez przesłanie drogą pisemną deklaracji o rezygnacji. W przypadku braku informacji o rezygnacji z udziału bądź odwołania uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kongresu/warsztatu zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa. W takiej sytuacji faktura proforma zostanie przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Postanowienia te nie dotyczą umów zawieranych z Konsumentami. W przypadku braku informacji o rezygnacji z udziału bądź odwołania uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji/warsztatu przez Konsumenta, zostanie on obciążony rzeczywiście poniesionymi kosztami przez Organizatora. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie przesłane na podany adres mailowy osoby zgłaszającej w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

Potwierdzenie uczestnictwa wraz z informacjami organizacyjnymi zostanie przesłane do uczestników najpóźniej na 3 dni robocze przez rozpoczęciem kongresu/warsztatu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach realizacji szkoleń i konferencji organizowanych przez Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.
* Wyrażam zgodę na używanie przez Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/1, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymywania informacji o ofertach szkoleniowych przy użyciu programów do automatycznej komunikacji (Newsletter)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych dla Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. w formie profilowania-tworzenia profili. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będą oferty szkoleniowe kierowane do konkretnej grupy odbiorców. Niewyrażenie zgody na profilowanie danych osobowych uniemożliwia przesyłanie ofert dedykowanych, przy czy nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ofert szkoleniowych Grupa Most Wanted! Sp. z o. o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podanych niniejszym formularzu przez Grupa Most Wanted! Sp. z o.o., na potrzeby realizacji celów marketingowych dotyczących innych ofert w tym miedzy innymi usług rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem i obiorcą Pani/Pana danych osobowych w ramach uczestnictwa w szkoleniu w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska jest Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • Udziału w szkoleniu,
  • Otrzymywania informacji o ofertach organizowanych szkoleń,
  • Otrzymywania informacji ofertach szkoleń przy użyciu programów do automatycznej komunikacji (Newsletter),
  • Wymiany informacji z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń,
  • Profilowania danych dla kierowania dedykowanych ofert szkoleniowych.
Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie księgowym/podatkowym.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie związanym z prowadzonymi szkoleniami dla ich poprawności, kompleksowości i właściwego standardu merytorycznego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. email: info@mostwanted.pl. tel. (22) 113 95 50

Podanie powyższy danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwu udział w szkoleniach organizowanych przez Grupa Most Wanted! Sp. z o. o.

* Oświadczam, iż zapoznałam/łe się z obowiązkiem/klauzulą informacyjną Grupa Most Wanted! Sp. z o. o.
* Pola obowiązkowe.
Partnerzy
Partner biznesowy
Sponsor nagród
Partnerzy medialni
Partnerzy merytoryczni
Zapisz się już teraz

Kliknij w link i wypełnij krótki formularz.

Organizator potwierdzi Twoje uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy, w wiadomości e-mailowej.

ZAPISZ SIĘ NA KONGRES