Relacje z poprzednich edycji
12-13 kwietnia 2018, Warszawa
Prawo pracy w 2018 r. – kontrowersyjne aspekty, najnowsze orzecznictwo, ostatnie i planowane zmiany
Program I Warsztatu

Dzień 2, 13 kwietnia 2018

 

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w 2018 r. – wybrane praktyczne aspekty, najnowsze orzecznictwo i planowane zmiany"

 

W trakcie warsztatu omawiane będą zagadnienia związane z problematyka nawiązania i rozwiązania umowy o pracę, które cały czas budzą wątpliwości i sprawiają trudności w ich realizacji w praktyce.

Warsztat ma na celu uporządkowanie wiedzy posiadanej przez jego uczestników, zapoznanie z wykładnią i orzecznictwem sądowym,
w tym najnowszym, oraz planowanymi zmianami.

 

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:

- Specjalistom działów kadr i płac, działów personalnych,

- Kierownikom,

- HR Managerom,

- Zarządzającym zakładem pracy,

- wszystkim osobom zainteresowanym tematyka prawa pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

08.45 - 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 - 10.30

 1. Zakaz pozyskiwania niektórych danych osobowych od kandydatów do pracy, z uwzględnieniem zmian w przepisach Kodeksu pracy, które będą obowiązywały od 25 maja 2018 r.
 2. Zasady poprawnego kierowania kandydata do pracy na wstępne badania profilaktyczne: kwestia podawania nr PESEL,
  w skierowaniu na badania, zasady przyjmowania do pracy z ważnymi badaniami np. okresowymi od poprzedniego pracodawcy,
  z uwzględnieniem zmian, które będą obowiązywały od 25 maja br.
 3. Data zawarcia umowy o pracę a data nawiązania się stosunku pracy (zgodnie z najnowszym orzecznictwem), możliwość
  i zasadność zawarcia umowa o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy – skutki prawne.
 4. Sporządzanie umowy o pracę krok – po kroku, szczegółowe omówienie zasad określania w umowie o pracę: miejsca prawy (zgodnie z orzecznictwem), wynagrodzenia ze wskazaniem jego składników, klauzuli dla pracownika zatrudnionego na część etatu, przyczyny albo przyczyn zawarcia umowy w przypadku umowy na czas określony nielimitowanej na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

10.30 - 10.45 Przerwa na kawę

10.45 - 12.15

 1. Możliwość wprowadzania dodatkowych postanowień do umowy o pracę w świetle orzecznictwa i wykładni, w tym: dopuszczalność wymagania informowania pracodawcy o fakcie podjęcia dodatkowego zatrudnienia (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego), możliwość wprowadzenia umowy o zakazie konkurencji do treści umowy o pracę, pisemny zakres czynności.
 2. Wykładnia dotycząca limitowanych i nielimitowanych umów na czas określony – wybrane zagadnienia, w tym zasady zawierania umów na zastępstwo.
 3. Zasady zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych – w obecnym stanie prawym oraz po wejściu
  w życie, od dnia 1 stycznia 2019 r., ustawy nowelizującej przepisy
  .
 4. Wybrane, najnowsze i przydatne w praktyce orzecznictwo sądowe dotyczące przyczyn i trybu wypowiedzenia umowy o pracę, m.in. dotyczące obowiązku konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia, dopuszczalności zwolnienia pracownika, który ma gorsze niż inni wyniki pracy, odległości w czasie zdarzenia, na które można powołać się jako na przyczynę wypowiedzenia, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z przyczyn ich niedotyczących, przypadków, w których należy udowodnić nie jedną, ale większość przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu.

12.15 - 13.00 Przerwa na lunch

13.00 - 14.30

 1. Prawidłowe ustalanie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony, w tym: zasady zliczania okresów wykonywania pracy u danego pracodawcy oraz początek okresu wypowiedzenia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego.
 2. Wręczanie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu – krok po kroku, w tym: świadek wypowiedzenia zgodnie
  z wykładnią GIODO, poprawne postępowanie w przypadku, gdy dany pracownik odmawia przyjęcia składanego oświadczenia woli, pomocne orzecznictwo sądowe.
 3. Nowe osoby chronione przed rozwiązaniem stosunku prawnego, na podstawie którego wykonują pracę: pracownicy – inni członkowi najbliższej rodziny w trakcie korzystania z części urlopu macierzyńskiego, sygnaliści, wybrani członkowie związków zawodowych.
 4. Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym – w jakiej sytuacji jest poprawne i jakie zachowanie może być przyczyną zwolnienia bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w oparciu
  o
  najnowsze, praktyczne orzecznictwo sądowe, w tym m.in. ocena zwolnienia dyscyplinarnego pod kątem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia – najnowsze podejście, przerwy między zachowaniami pracownika stanowiącymi tzw. czyn ciągły uzasadniający zwolnienie dyscyplinarne (termin wskazany przez sąd).

14.30 - 14.45 Przerwa na kawę

14.45 - 16.00

 1. Prawidłowe pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy, w tym: właściwość sądu, termin na odwołanie się od wypowiedzenia, skutki niepoinformowania pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy, przypadki, w których sąd pracy może przywrócić pracownikowi termin na odwołanie się do sądu pracy.
 2. Świadectwo pracy – wybrane zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy, w tym:
 • zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
 • skutki niewydania świadectwa pracy, z uwzględnieniem nadchodzących zmian,
 • zasady prostowania świadectwa pracy na wniosek pracownika, z uwzględnieniem nadchodzących zmian,
 • obowiązki pracodawcy w związku z wygraniem przez pracownika sprawy w sądzie pracy związane z korektą świadectwa pracy (zasady prostowania świadectwa pracy w wyniku orzeczenia sądowego, zasady uzupełniania świadectwa pracy o informację
  o wyroku sądu, zasady wydawania świadectwa pracy po zawarciu ugody przesądowej),
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią.

16.00 - 16.05

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

Prowadząca: Monika Frączek

 MONIKA FRĄCZEK

Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca
i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym
w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

 

Partnerzy
Patroni Medialni