kongresprawapracy.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Biznes

Wniosek o upadłość konsumencką – warunki i skutki prawne złożenia

Wniosek o upadłość konsumencką – warunki i skutki prawne złożenia

Wniosek o upadłość konsumencką, który może zostać złożony przez dłużnika lub jego wierzyciela jest podstawą do wszczęcia postępowania, którego celem jest oddłużenie dłużnika. Ustawodawca przewidział w przepisach szereg wymogów formalnych, które wniosek ten musi spełnić. Jakich?

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej przy spełnieniu następujących warunków:

 • jest konsumentem,
 • jest niewypłacalna,
 • posiada miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada na jej terytorium majątek. 

Co istotne, do ogłoszenia upadłości konieczne jest złożenie wniosku. Zgodnie z prawem upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć:

 • dłużnik,
 • wierzyciel.

Wniosek o upadłość konsumencką – wzór

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć na formularzu urzędowym, który dostępny jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Może zostać on wypełniony pismem odręcznym lub komputerowo. Co istotne, wypełniony wniosek musi zostać podpisany przez wnioskodawcę. 

Ustawodawca wskazał jakie informacje powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z art. 4912 ust. 4 prawa upadłościowego są to:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres i PESEL dłużnika,
 • NIP dłużnika,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • uzasadnienie wniosku,
 • wykaz majątku dłużnika,
 • spis wierzycieli wraz z ich danymi i wysokościami wierzytelności,
 • spis wierzytelności spornych,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika razem z datami ich ustanowienia,
 • informację o osiągniętych przychodach i kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika oraz osób, które pozostają na jego utrzymaniu,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa o wartości powyżej 10 tyś. zł.,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Opłata i miejsce złożenia wniosku o upadłość konsumencką

Do wniosku o upadłość konsumencką należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 30 zł. Niezbędnym załącznikiem jest ponadto jego odpis, którym może być drugi egzemplarz lub kserokopia wypełnionego wniosku i wszystkich pozostałych załączników. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składany jest do właściwego sądu i to do sądu powinien być on zaadresowany. Wypełniony formularz wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać go pocztą.

Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Należy wyraźnie podkreślić, że samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie oznacza ogłoszenia upadłości. Co więcej, jego uwzględnienie przez sąd nie oznacza jeszcze oddłużenia dłużnika, ale jest jedynie rozpoczęciem postępowania, które ma do niego doprowadzić. 

Więcej informacji:https://wierzbicki.dris.pl/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/

Materiał zewnętrzny

Udostępnij