kongresprawapracy.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Finanse

Jakie są funkcje finansów publicznych?

Jakie są funkcje finansów publicznych?

Sporo osób nie wie, jakie są funkcje finansów publicznych. Warto na samym początku wyjaśnić, że finanse publiczne obejmują zjawiska oraz procesy gromadzenia, a także podział środków pieniężnych, będących w dyspozycji władz publicznych.

Finanse publiczne

Finanse publiczne pochodzą przede wszystkim z danin publicznych, majątku publicznego, a także z przychodów zwrotnych takich jak kredyty, pożyczki oraz emisja papierów wartościowych. Warto wiedzieć, że ze środków publicznych realizowane są cele oraz zadania publiczne. Według ustawy o finansach publicznych gospodarka środkami publicznym jest jawna, o czym nie każdy wie. Ludzie zainteresowani mogą zapoznać się między innymi ze sprawozdaniami z wykonania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Okazuje się, że finanse publiczne dzielą się na finanse państwa, finanse jednostek samorządowych, a także finanse systemu ubezpieczeń społecznych. Trzeba też wiedzieć o tym, że finanse publiczne obejmują procesy, które związane są z gromadzeniem środków publicznych, a ponadto z ich rozdysponowywaniem. Mowa tutaj zwłaszcza o gromadzeniu dochodów oraz przychodów publicznych. Nie można też zapomnieć o wydatkowaniu środków publicznych, a także finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu kraju. Do tego dolicza się zaciąganie zobowiązań, które angażują środki publiczne. Warto też wspomnieć o zarządzeniu środkami publicznymi, zarządzaniu długiem publicznym, a dodatkowo rozliczeniach z budżetem UE.

Podstawowe funkcje finansów publicznych

Istnieją podstawowe funkcje finansów publicznych. Warto wspomnieć o funkcji alokacyjnej, która związana jest z pobieraniem oraz gromadzeniem środków pieniężnych w celu ich wykorzystania w realizacji zadań publicznych. Należy też pamiętać o funkcji redystrybucyjnej. Związana jest ona ze zmianami w podziale dochodów finansów publicznych. Okazuje się, że wydatki redystrybucyjne to przede wszystkim zasiłki, renty, a także emerytury. Mowa tutaj o redystrybucji społecznej. Do tego doliczane jest wsparcie finansowanie na badania oraz rozwój. W tym przypadku mowa o redystrybucji gospodarczej. Istnieje też funkcja stabilizacyjna finansów publicznych. Jej przeznaczeniem jest łagodzenie skutków, jakie powstają w wyniku realizowania funkcji alokacyjnej, a także redystrybucyjnej finansów publicznych państwa polskiego. Funkcja stabilizacyjna służy do łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego przy zastosowaniu właściwych instrumentów.

Funkcje finansów publicznych – na czym polegają?

Warto zaznaczyć, że środki publiczne to szczególna kategoria środków finansowych, która występuje w obrocie gospodarczym. Okazuje się, że środki publiczne mogą być przeznaczone tylko na sfinansowanie wydatków publicznych oraz sfinansowanie rozchodów budżetu państwa bądź budżetów jednostek. Oprócz tego takie środki przekazywane są do samorządu terytorialnego. Co istotne, środki publiczne obejmują między innymi dochody publiczne na przykład dochody z mienia, podatki, składki, darowizny, a także spadki na rzecz sektora publicznego.

Udostępnij