kongresprawapracy.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Biznes

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom. Artykuł 266 Kodeksu pracy zobowiązuje przełożonego do oceny i raportowania ryzyka, które może wystąpić w czasie pracy. Dodatkowo musi on stosować niezbędne środki profilaktyczne w celu zmniejszenia ryzyka oraz informować o nim pracowników.  

Narzędziem przydatnym do tych działań jest ocena ryzyka zawodowego. 

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to według Polskiej Normy PN-N-18002, prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które powodują szkody i są związane z pracą. 

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym sprawdzaniu wszystkich aspektów pracy. Sprawdza jakie zagrożenia mogą być powodem urazów lub pogorszenia stanu zdrowia u pracowników. Określa czy niebezpieczeństwo może być wyeliminowane, a jeśli nie, to jakie działania należy podjąć w celu jego zmniejszenia. 

Kto tworzy ocenę ryzyka?

W przepisach nie jest powiedziane, kto ma przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Jednakże obowiązek prowadzenia dokumentacji z tego procesu spoczywa na pracodawcy. Jeśli przełożony jest wyspecjalizowany w technologii wykonywania pracy, to sam może przeprowadzić analizę. Jednak, jeśli nie ma odpowiedniej wiedzy, dobrym pomysłem będzie zlecenie analizy specjalistom od spraw BHP. 

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego? 

Ocena ryzyka tworzona jest w formie pisemnej i zalecane jest stworzenie jej w jak najprostszy sposób. Można ją przygotować w kilku prostych krokach.

Zebranie informacji

Należy zebrać informację na temat:

 • stanowisk pracy,
 • wykonywanych działań,
 • pracowników (kobiety, mężczyźni, osoby młodociane),
 • rodzajów urządzeń,
 • środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • czynników niebezpiecznych,
 • przepisów dotyczących stanowiska pracy.

Identyfikacja zagrożeń 

Należy zidentyfikować i określić wszystkie zagrożenia występujące na każdym stanowisku. Może to być np. hałas, praca w niewygodnej pozycji itp. 

Szacowanie ryzyka 

W celu oszacowania ryzyka ważny jest wybór konkretnej metody oceny. Warto skorzystać z jednej z metod podanej w polskiej normie PN-N-18002. 

 • Wskaźnik ryzyka (RISC SCORE).
 • Analiza bezpieczeństwa pracy (JSA).
 • Wstępna analiza zagrożeń (PHA).

Plan działań

Zakłada ustalenie sposobów działania, które wyeliminują lub ograniczą ryzyko zawodowe. Najlepiej jest całkowicie zlikwidować zagrożenie i wprowadzić środki zapobiegawcze. 

Dokumentacja 

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, według polskich przepisów powinna zawierać opis: 

 • stanowiska pracy,
 • wyniki oceny ryzyka konkretnego stanowiska,
 • środki profilaktyczne,
 • datę wykonania oceny,
 • imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ocenę.

Jak zmniejszyć ryzyko zawodowe?

Pracodawca, który chce zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, musi się stosować do zasad BHP. Każdy pracownik powinien mieć zapewnione warunki i elementy, które skutecznie będą go chronić  

Jako pracodawca warto odwiedzić bhp sklep, gdzie można zakupić odpowiednie środki zapobiegające, które zmniejszą ryzyko wypadku na danym stanowisku pracy. 

Udostępnij